טקס הענקת תעודות הצטיינות ופרסי לימודים לתלמידי הפקולטה (Dean's List)
הטקס ייערך ביום ד', 30.1.2013 , בשעה 20:00 , באולם פאסטליכט בפקולטה לאמניות.
הטקס מיועד לתלמידי התואר השני ולתלמידי החוג לניהול
מוקד מידע טלפוני למתענינים בלימודי התואר השני
מספר הטלפון 6406333
מייל: busmoked@tauex.tau.ac.il

מידע למועמדים

מוקד מידע טלפוני למתענינים בלימודי התואר השני
טל' 6406333 מייל:
busmoked@tauex.tau.ac.il

שלושה מסלולי לימוד אפשריים ללימודי מוסמך אוניברסיטה
במדעי הניהול (מלמ"ן .M.Sc):

סדרי הרישום

לסמסטר א' - תשע"ד

לסמסטר ב' - תשע"ד

מועדי הרישום

21.1.2013-1.5.2013

1.11.2013-30.11.2013

מועד אחרון לבחינת ה-GMAT

1.5.2013

30.11.2013

מועד אחרון להגשת אישור הזכאות לתואר

30.7.2013

30.11.2013


 

ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

 1. רשאים להגיש מועמדותם בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון סופי שאינו נמוך מ-75 או בעלי תארים גבוהים יותר.
 2. חובת עמידה בבחינת ה- GMAT למעט מועמדים הפטורים ממנה, ראה פרוט

  תלמידים חדשים מתקבלים על סמך צירוף של ציון התואר הראשון וציון בחינת ה-GMAT (להלן "ציון הנוסחה"). "ציון הנוסחה" יהיה מורכב מציון התואר הראשון והחלק הכמותי במבחן ה-GMAT. ציון הנוסחה המינימלי נקבע על פי מכסת התלמידים שבכוונת הפקולטה לקבל. הוא עשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר ויכול להיות מותנה בחוג ובמוסד בו למד התלמיד.


 3. המועמדים יידרשו להוכיח ידע קודם בכל אחד מהנושאים האלה כתנאי לקבלתם ללימודים:
  - מבוא לכלכלה
  - מתימטיקה למנהל עסקים
  - מבוא לסטטיסטיקה


  הוכחת הידע הקודם תיעשה באחת מהדרכים האלה :
  א. על סמך לימודים קודמים : בכפוף לנהלי קבלת פטור מקורסים ראה להלן.
  ב. על סמך עמידה בהצלחה בבחינות הידע הקודם (מועדי הבחינות ראה להלן).
  רשאי לגשת לבחינות הידע הקודם גם מי שעדיין לא נרשם ללימודים.
  ציון הבחינה יישמר לזכותו למשך שנתיים בלבד.
  ההכנה לבחינות הינה באחריות התלמיד ויכולה להסתמך על ידע קודם,
  קריאת חומר כתוב או השתתפות בקורסי הכנה.

 4. למעונינים יתקיימו קורסי הכנה לבחינות ב"מבוא לכלכלה", "מתמטיקה למנע"ס" ו"מבוא לסטטיסטיקה" במסגרת לה"ב.
  פרטים ניתן לקבל במזכירות התלמידים בחדר 237 טל: 03-6406333
  ההשתתפות בקורסים אלה כרוכה בתשלום מיוחד שאינו חלק משכר הלימוד באוניברסיטה.

  ועדת הקבלה רשאית לקחת בחשבון בשיקוליה, בין השאר, גם את הישגי המועמד בלימודיו לתואר הראשון או השני, רלוונטיות לימודיו לתחום ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע וניסיון מקצועי רלוונטי. המועמד רשאי לצרף למעטפת הרישום כל חומר אשר ימצא לנכון שיוכל להעיד על הישגיו, ניסיונו המקצועי (לרבות המלצות) ושיתמוך בבקשתו להתקבל ללימודים.
  המועמד מתבקש לצרף למעטפת הרישום קורות חיים מפורטים.
  במידת הצורך יוזמן המועמדים לראיון אישי.


  * אופן הרישום ותאריכים לבחינות הידע הקודם

  * טופס רישום לבחינות הידע הקודם

  * בחינות ידע קודם לדוגמה

  * קורסי הכנה לבחינות הידע הקודם -לקראת קבלה ללימודים בסמסטר א' תשע"ג

  * תוצאות מבחני ידע קודם

 

התנהגות אירגונית 1

 

 

 

בשנה"ל תשע"ג לא יתקיים רישום לתכנית התנהגות ארגונית

 

 1. רשאים להגיש מועמדותם: בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון סופי 80 לפחות, או בעלי תארים גבוהים יותר. מועמדים שהרקע האקדמי שלהם איננו מספק, יחויבו בקורסי השלמה בתחילת לימודיהם בתכנית. קורסים אלה יותאמו לכל מתקבל על סמך לימודיו הקודמים.
 2. חובת עמידה בבחינה ה- GMAT חלה על כל המועמדים לתכנית. פטורים מבחינת ה-GMAT בעלי תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה בישראל או בעלי תארים גבוהים יותר.
  במקרים חריגים תתייחס ועדת הקבלה לתוצאות מבחן GRE כללי, GRE ADVANCED, או מבחן מתא"ם.

 3. בשיקולי הקבלה יילקחו בחשבון בעיקר הישגי המועמד בלימודיו האקדמיים. כמו כן יילקחו בחשבון רלוונטיות לימודי התואר לתחום התנהגות ארגונית, הישגים אקדמים בקורסים רלוונטים, ניסיון מקצועי רלוונטי וציון בחינת ה-GMAT או חלופותיה.

 4. המועמד מתבקש לצרף למעטפת הרישום חיבור (עמוד מודפס אחד לכל היותר) המתייחס לשאלות האלה:
  - מדוע בחרת להירשם לתכנית התנהגות ארגונית בפקולטה לניהול?
  - מהן תכניותיך לעיסוק מקצועי בתחום זה לאחר לימודיך?
  - מה בתכנית הלימודים המוצעת נראה לך כמסייע/תורם למימוש תכניות אלה?

  בנוסף לנאמר לעיל מוזמן המועמד לצרף כל חומר אשר ימצא לנכון שיוכל להעיד על הישגיו, ניסיונו המקצועי (לרבות המלצות) ושיתמוך בבקשתו להתקבל ללימודים.

 

מימון חשבונאות

 

 1. רשאים להגיש מועמדותם: בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" לפחות בציון סופי שאיננו נמוך מ-75 או בעלי תארים גבוהים יותר באחד מהתחומים האלה: כלכלה, חשבונאות, ניהול, כלכלה חקלאית, הנדסה, מדעים מדויקים ומדעי החיים (בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים ומדעי החיים של אוניברסיטת תל-אביב).

  במקרים מיוחדים יורשו להגיש מועמדותם לתכנית זו גם בעלי תואר ראשון מחוגים אחרים. מועמדותם של אלה תידון על פי הרקע הקודם שלהם, והם עשויים להידרש לתנאים נוספים.

 2. חובת עמידה בבחינת ה-GMAT למעט מועמדים הפטורים ממנה, ראה פרוט

  תלמידים חדשים מתקבלים על סמך צירוף של ציון התואר הראשון וציון בחינת ה-GMAT (להלן "ציון הנוסחה"). "ציון הנוסחה" יהיה מורכב מציון התואר הראשון והחלק הכמותי במבחן ה-GMAT. ציון הנוסחה המינימלי נקבע על פי מכסת התלמידים שבכוונת הפקולטה לקבל. הוא עשוי להשתנות מסמסטר לסמסטר ויכול להיות מותנה בחוג ובמוסד בו למד התלמיד.

  הסבר לאופן חישוב נוסחת הקבלה:
  (1) נוסחת הקבלה למועמדים העומדים בדרישות הסף תחושב באופן הזה:
    GQ * 0.6 + BA * 0.4

  (2) מקרא:
   
  BA - ציון התואר הראשון
    GQ - ציון תקן רב שנתי של הציון הכמותי בבחינת ה-GMAT בהתאם לטבלה שלהלן:

  אחוזון משוקלל

  ציון כמותי
  ב-GMAT

  98.0

  51

  94.7

  50

  91.4

  49

  88.1

  48

  84.8

  47

  81.5

  46

  78.2

  45


  (3) לדוגמא: ציון הנוסחה למועמד בעל תואר ראשון בציון 80 ו-GAMT כמותי בציון 49 יהיה 86.84.


  קבלתם של מועמדים בעלי ציון 50 ומעלה בחלק הכמותי של מבחן ה-GMAT, אשר אינם עומדים בחתך הקבלה, תידון בוועדת הקבלה של התכנית.

  ציון הקבלה נקבע מידי סמסטר.

  ועדת הקבלה של הפקולטה לניהול רשאית לקבוע תנאי קבלה נוספים/אחרים. הפקולטה לניהול דנה תחילה במועמדים שבחרו בעדיפות ראשונה את אחת מתכניות הלימוד בפקולטה.
  מועמדותם של אלה שבחרו באחת מתכניות הלימוד בפקולטה בעדיפות שנייה ושלישית, תישקל על בסיס מקום פנוי וחתך הקבלה עשוי להיות גבוה יותר.

 3. המועמדים יידרשו להוכיח ידע קודם בכל אחד מהנושאים האלה כתנאי לקבלתם ללימודים:
  - מבוא לכלכלה
  - מתימטיקה למנהל עסקים
  - מבוא לסטטיסטיקה

  הוכחת הידע הקודם תיעשה באחת מהדרכים האלה :
  א. על סמך לימודים קודמים : בכפוף לנהלי קבלת פטור מקורסים ראה להלן.
  ב. על סמך עמידה בהצלחה בבחינות הידע הקודם (מועדי הבחינות ראה להלן).
  רשאי לגשת לבחינות הידע הקודם גם מי שעדיין לא נרשם ללימודים.
  ציון הבחינה יישמר לזכותו למשך שנתיים בלבד.
  ההכנה לבחינות הינה באחריות התלמיד ויכולה להסתמך על ידע קודם,
  קריאת חומר כתוב או השתתפות בקורסי הכנה.

  למעונינים יתקיימו קורסי הכנה לבחינות ב"מבוא לכלכלה", "מתמטיקה למנע"ס" ו"מבוא לסטטיסטיקה" במסגרת לה"ב.
  פרטים ניתן לקבל במזכירות בבניין רקנאטי, חדר 238א', טל': 6406333.

  ההשתתפות בקורסים אלה כרוכה בתשלום מיוחד שאינו חלק משכר הלימוד באוניברסיטה.  * אופן הרישום ותאריכים לבחינות הידע הקודם

  * טופס רישום לבחינות הידע הקודם

  * בחינות ידע קודם לדוגמה

  *קורסי הכנה לבחינות הידע הקודם -לקראת קבלה ללימודים בסמסטר א'תשע"ג 

  * תוצאות מבחני ידע קודם

   

בניית אתרים