טקס הענקת תעודות הצטיינות ופרסי לימודים לתלמידי הפקולטה (Dean's List)
הטקס ייערך ביום ד', 30.1.2013 , בשעה 20:00 , באולם פאסטליכט בפקולטה לאמניות.
הטקס מיועד לתלמידי התואר השני ולתלמידי החוג לניהול
מוקד מידע טלפוני למתענינים בלימודי התואר השני
מספר הטלפון 6406333
מייל: busmoked@tauex.tau.ac.il

מידע למועמדים

מוקד מידע טלפוני למתענינים בלימודי התואר השני
טל' 6406333 מייל:
busmoked@tauex.tau.ac.il

מידע כללי למועמדים לשנה"ל תשע"ד 

   רשאים להגיש מועמדותם: 

 • בעלי תואר "מוסמך אוניברסיטה" או תואר גבוה יותר.
 • בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" בציון סופי שאינו נמוך מ-75.
 • מועמדותם של בעלי תואר "בוגר" או "מוסמך" מאוניברסיטאות בחו"ל או משלוחות בארץ תידון בוועדת הקבלה.
 1. חובת עמידה בבחינת ה-GMAT חלה על המועמדים לתכנית זו פרט ל:
  • בעלי תואר "מוסמך" (תואר שני) ממוסד להשכלה גבוהה בישראל בציון סופי 85 לפחות באחד מהחוגים האלה: הנדסה; כלכלה; מדעים מדויקים; מדעי החיים (בהתאם לחוגים הנכללים בפקולטה למדעים מדויקים ומדעי החיים של אוניברסיטת תל-אביב); מדעי הניהול.
  • בעלי תואר שני שאינם נמנים על המועמדים המפורטים לעיל יהיו חייבים לעמוד בחתך הקבלה.
  • בעלי תואר Ph.D; MD; DMD.
  • פניות בעלי תואר "מוסמך" מחוגים אחרים עם מרכיב כמותי מרכזי יידונו בוועדת הקבלה.
  • ציון 45 לפחות בחלק הכמותי של בחינת ה-GMAT הינו תנאי להגשת מועמדות לתכנית המב"ע ולתכנית מימון-חשבונאות.

   קבלת תלמידים תידון עפ"י חישוב ציון נוסחה המשקלל את ציון התואר והציון בחלק הכמותי של בחינת ה-GMAT.

   הסבר לאופן חישוב נוסחת הקבלה:
   (1)   נוסחת הקבלה למועמדים העומדים בדרישות הסף תחושב באופן הזה:
          0.4 * GQ * 0.6 + BA
   (2)   מקרא :
          BA  -  ציון התואר הראשון
          GQ  -  ציון תקן רב שנתי של הציון הכמותי בבחינת ה-GMAT בהתאם לטבלה שלהלן:

   אחוזון משוקלל

   ציון כמותי
   ב-GMAT

   98.0

   51 

   94.7

   50 

   91.4 

   49 

   88.1 

   48 

   84.8

   47 

   81.5

   46 

   78.2

   45 


   (3)   לדוגמא:  ציון הנוסחה למועמד בעל תואר ראשון בציון 80 ו-GMAT כמותי בציון 49 יהיה 86.84.

   ציון הקבלה נקבע מידי סמסטר.

   ועדת הקבלה של הפקולטה לניהול רשאית לקבוע תנאי קבלה נוספים/אחרים. הפקולטה לניהול דנה תחילה במועמדים שבחרו בעדיפות ראשונה את אחת מתכניות הלימוד בפקולטה. מועמדותם של אלה שבחרו באחת מתכניות הלימוד בפקולטה בעדיפות שנייה ושלישית, תישקל על בסיס מקום פנוי וחתך הקבלה עשוי להיות גבוה יותר.


 2. עמידה בדרישות הידע הקודם בכל אחד מהנושאים האלה:
  (בהמשך יפורטו הסילבוסים ותנאים לקבלת פטור)

 3. קבלת תלמידים לתכנית המב"ע מותנית בעמידה בשני התנאים האלה:
  1.  עמידה בחתך הקבלה על פי הפירוט לעיל.
  2.  עמידה בדרישות הידע הקודם בכל אחד מהנושאים שפורטו לעיל.
  למועמד שעמד בהוראות סעיף (1) לעיל, אך עדיין לא עמד בתנאי סעיף (2) תישלח הודעה בדבר הנושאים שעליו להשלים.
  למען הסר ספק: עמידה בסעיפים (1) ו-(2) הינה תנאי הכרחי לקבלה ללימודים.

  הוכחת הידע הקודם תיעשה באחת מהדרכים האלה:
  א.  על סמך לימודים קודמים: על-פי נוהל הכרה בקורסים על-סמך לימודים קודמים, המתפרסם באתר האינטרנט של הפקולטה.
  ב.  על סמך עמידה בהצלחה בבחינות הידע הקודם (מועדי הבחינות ראה להלן).
  רשאי לגשת לבחינות הידע הקודם גם מי שעדיין לא נרשם ללימודים.
  ציון הבחינה יישמר לזכותו למשך שנתיים. ההכנה לבחינות הינה באחריות התלמיד ויכולה להסתמך על ידע קודם, לימוד עצמי או השתתפות בקורסי הכנה.

  למעוניינים יתקיימו קורסי הכנה לבחינות ב"מבוא לכלכלה", "מתימטיקה למנע"ס" ו"מבוא לסטטיסטיקה" במסגרת לה"ב.
  פרטים ניתן לקבל במזכירות: בבניין רקנאטי, חדר 238א', טל':  03-6406333.

  ההשתתפות בקורסים אלה כרוכה בתשלום מיוחד שאינו חלק משכר הלימוד באוניברסיטה.


 4. מסלול לימודים מובנה:

  בשנת הלימודים תשע"ג ייפתח במסגרת תכנית המב"ע מחזור נוסף של מסלול הלימודים המובנה, שמטרתו לאפשר לתלמיד לרכז את לימודיו בשני ימי לימוד בשבוע ולסיימם בשנתיים.

  ימי הלימוד במסלול המובנה הם ימים ב' ו-ה' בשעות אחר הצהריים והערב.

  הקבלה למסלול המובנה היא לסמסטר א' של שנת הלימודים בלבד.

  בוגרי החוגים חשבונאות, ניהול, כלכלה והנדסת תעשייה וניהול אינם רשאים לבחור במסלול מובנה.

  תלמידי המסלול המובנה רשאים להתמחות במימון-חשבונאות ו/או בשיווק בלבד, או לחילופין ללמוד בתכנית המב"ע ללא התמחות.

  מועמדים המעוניינים להצטרף למסלול זה יציינו במסגרת העדפותיהם: חוג 1231 עם מסלול 555.

  תנאי הקבלה ותכנית הלימודים למסלול המובנה ולמסלול הרגיל - זהים.

  במקרה של עודף ביקוש למסלול המובנה תיערך הגרלה בין המבקשים. מי שלא יעלה בהגרלה יוכל ללמוד בתכנית הרגילה. על כן, מי שבחר במסלול 555 לא ירשום גם את התכנית הרגילה כתחליף.


 5. סדרי הרישום לתואר שני

 

לסמסטר א' - תשע"ד

לסמסטר ב' - תשע"ד 

מועדי הרישום

21.1.2013-1.5.2013

1.11.2013-30.11.2013

מועד אחרון לבחינת ה-GMAT

1.5.2013

30.11.2013

רישום, הגשת מועמדות והגשת אישור זכאות

30.7.2013

30.11.2013


דיון בתיקו של המועמד יתאפשר אך ורק אם כל המסמכים הנדרשים מצויים בו.


* אופן הרישום ותאריכים לבחינות הידע הקודם

* טופס רישום לבחינות הידע הקודם

* בחינות ידע קודם לדוגמה

קורסי הכנה לבחינות הידע הקודם - לקראת קבלה ללימודים בסמסטר ב' תשע"ג 
 

* תוצאות מבחני ידע קודם

 

בניית אתרים