החוג לחשבונאות

המידע מעודכן לשנת תשע"ג

  

מטרת הלימודים בחוג לחשבונאות היא להכשיר את תלמידיו למילוי תפקידים מרכזיים בתחום החשבות וראיית החשבון במשק הישראלי ומחקר בתחום החשבונאות. הכשרה זו מבוססת על מתן רקע דיסציפלינרי וכלים מקצועיים בחמישה תחומים עיקריים: חשבונאות, ביקורת חשבונות, מדעי הניהול, חוק ומשפט ומסים.

 לבוגרי החוג לחשבונאות יוענק פטור מבחינות הביניים ומחלק מבחינות סופיות א' ו- ב' של מועצת רואי החשבון בישראל.

מבנה הלימודים: הלימודים בחוג לחשבונאות מתנהלים בשני מסלולים: מסלול דו-חוגי בצרוף כל חוג דו-חוגי אחר, למעט החוגים המופיעים כשילובים לא מאושרים, בחוברת המידע למועמדים של המרכז למרשם ,    ומסלול חד-חוגי לבעלי תואר אקדמי.

 

 

המסלול הדו-חוגי  

א.המסלול נמשך שישה סמסטרים וערוך בשיטה הסמסטריאלית (תכנית שלש-שנתית). המועמד יתקבל ללימודים אם עמד בתנאי הקבלה של שני החוגים שבחר. את הלימודים עליו לסיים בפרק זמן שלא יעלה על ארבע שנים.

 

 

ב.לימודי חשבונאות – משפטים : תכנית, המאפשרת לימודים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים עם לימודים לתואר ראשון בחוג לחשבונאות למספר מוגבל של תלמידים. תלמידים אלו יהיו זכאים לפטור ממקצועות בחירה על סמך לימודים בחוג לחשבונאות, בהתאם לתקנון הפקולטה למשפטים. עם תום לימודיהם בפקולטה למשפטים ובחוג לחשבונאות יהיו בוגרי התכנית זכאים לתואר "בוגר במשפטים" ( LL.B ) ולתעודה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתוכנית דו חוגית.

 

 

המסלול החד-חוגי לבעלי תואר אקדמי  נמשך ארבעה סמסטרים וערוך בשיטה הסמסטריאלית (במידה והמועמד עמד בהצלחה בבחינה ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" לפני תחילת הלימודים )

בוגרי התכנית מקבלים תעודה על השלמת לימודי חוג נוסף בחשבונאות כחוג אחד מתוכנית דו חוגית לתואר "בוגר אוניברסיטה". התעודה מקנה להם את אותן זכויות לפטורים במועצת רואי חשבון, אשר מוענקות לבוגרי התכנית השלש-שנתית.

  

מסלול שנת ההשלמה: לתלמידים שסיימו לימודיהם לקראת התואר "בוגר אוניברסיטה" בחשבונאות, מציע החוג תכנית לימודי שנת השלמה. הלימודים נמשכים שני סמסטרים. על פי החלטת מועצת רואי חשבון יוענק לתלמידים שסיימו את לימודי שנת ההשלמה פטור מכל בחינות המועצה, פרט לבחינות סופיות ב' בחשבונאות פיננסית ובביקורת. לתכנית זו נקבע שכר לימוד מיוחד.

בניית אתרים