דוק1

מבנה התואר

  1. תכנית הלימודים
  2. שפות
  3. הצעת המחקר
  4. חובות הסטודנט
  5. הגשת הדיסרטציה

1. תכנית הלימודים

1.1 לכל תלמיד מחקר במסלול הרגיל או במסלול מועמד לתלמיד מחקר, ייקבע עם קבלתו לתכנית יועץ אישי. לכשיקבע לתלמיד מנחה לעבודת המחקר, יישא המנחה גם בתפקיד היועץ.

1.2 תכנית הלימודים תהיה ייחודית לכל תלמיד, והיא תיקבע ע"י היועץ. בתחומי התמחות שבהם מוצעת ע"י הפקולטה תכנית מלמ"ן, חייבת תכנית המחקר של תלמידי מחקר שלב א' באישורו של רכז תלמידי המחקר של התחום, ועליה להיות תואמת לתכונת בסיסית משותפת הנקבעת ע"י תחום ההתמחות. קורסים ומטלות מחקר של המועמד במסלול מועמד לתלמיד מחקר ייחשבו כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים שלו. כל תכניות הלימודים של תלמידי מחקר שלב א' חייבות אישור של יו"ר הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. התכנית תכלול:

1.2.1 לימודי יסוד פונקציונליים של מנהל עסקים: התלמיד יידרש לרכוש ידיעה מספקת בלפחות ארבעה מבין הנושאים הפונקציונליים העיקריים של מנהל עסקים:מימון, שיווק, מערכות מידע, ניהול התפעול, ניהול משאבי אנוש. בד"כ תובטח רכישת ידע הולם ע"י שמיעת הקורסים המתאימים. היועץ יוכל, באישור יו"ר הוועדה היחידתית, להחליף דרישה זו בבחינה ביסודות הפונקציונליים של מנהל עסקים אשר תתבסס על רשימת קריאות.

בוגרי מנהל עסקים פטורים מדרישה זו.

1.2.2. לימודים בדיסציפלינה רלבנטית: על כל תלמיד לבחור, בתאום עם היועץ ובאישור יו"ר הוועדה היחידתית, בדיסציפלינה רלבנטית לתחום התמחותו, בד"כ מבין הדיסציפלינות הבאות: מתמטיקה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה, כלכלה, סוציולוגיה, ופסיכולוגיה. היועץ יקבע את תכנית הלימודים בדיסציפלינה שנבחרה בהתאם למסגרת שנקבעה ע"י הוועדה היחידתית לתלמידי מחקר. המגמה בעניין זה היא להבטיח שליטה של התלמיד בדיסציפלינה מדעית מתאימה, לכל הפחות ברמת העמקה מקבילה ללימודי החובה לתואר שני.

בעל תואר מוסמך בדיסציפלינה רלבנטית כנ"ל פטור מדרישה זו.

1.2.3 שיטות מחקר - הדרישות בנושא זה תיקבענה ע"י היועץ. פטור מדרישה זו תלמיד שעמד בה במסגרת לימודים אקדמית קודמת.

1.2.4 לימודים בתחום ההתמחות: התכנית תוכן ע"י היועץ, ותורכב מקורסים הניתנים בפקולטה לניהול או בפקולטות אחרות, לפי הצורך.

.1.3 עדיפות ברישום לקורסים תלמידי מחקר, וכן גם תלמידי מסלול מועמד לתלמיד מחקר, יזכו לעדיפות ברישום להשתתפות בקורסים, בלא להזדקק למנגנון ה- bidding הנוהג בפקולטה.

.1.4 דרישה לרמת הישגים בקורסים על המועמד להשיג בקורסים שלמד בתכנית הדוקטורט ממוצע כולל שאינו נמוך מ -85, ובתנאי שלא ייכשל באף קורס ולא יקבל ציון נמוך מ - 80 ביותר מקורס אחד. תלמיד שלא יעמוד בדרישות אלה לא יוכל לגשת לבחינת ההתמחות.

1.5 בחינת התמחות : מועמד שעמד בכל הדרישות שפורטו בסעיפים לעיל חייב לעמוד בבחינת התמחות שתקיף את תחום התמחותו. לעניין זה, תחום ההתמחות מוגדר כאחד התחומים בפקולטה בו קיימת תכנית מלמ"ן או מגמת התמחות בתכנית המב"ע. הבחינה אמורה להביא לידי ביטוי ידע מקיף בתחום, כושר ניתוח אנליטי ובקורתי של החומר, כמו גם יכולת לאינטגרציה של הנושאים השונים בתחום ההתמחות. המועד לבחינת ההתמחות ייקבע לאחר שהמועמד קיבל הסכמה של חבר סגל הרשאי להנחות תלמידי מחקר לשמש כמנחהו, ולאחר שהוסכם על הנושא הכללי המיועד להצעת המחקר.

בחינת ההתמחות נקבעת מבחינת הפורמט והתוכן על ידי תכנית המלמ"ן הרלוונטית או על ידי המנחה באישור ועדת הדוקטורט.

חומר הבחינה יימסר למועמד לפחות 60 יום לפני מועד הבחינה. הבחינה תיכתב ותיבדק ע"י מורי ההתמחות שבה בחר התלמיד. ציון המעבר בבחינה הוא 80 . מועמד שלא עמד בבחינה רשאי לגשת לבחינה נוספת אחת בלבד. על המועמד לוודא במזכירות את זכאותו לבחינה.

1.6. לגבי תלמיד שלב א' על תנאי במסלול הישיר, עמידה בבחינת ההתמחות תחשב בחזקת "בחינת כשירות" לעניין סעיף 47 בתקנון תלמידי מחקר של האוניברסיטה. שמיעת הקורסים בהתאם לסעיפים 4.2-4.3 לעיל תחשב כלימודי השלמה לעניין סעיף 46 לתקנון הנ"ל.

1.7 התייחסות ללימודים במסלול מועמד לתלמידי מחקר. קורסים ששמע התלמיד במסלול מועמד לתלמיד מחקר, יובאו בחשבון כחלק אינטגרלי מלימודיו בתכנית הדוקטורט, הן בהערכת רמת הישגיו, והן במעקב אחר קצב התקדמותו בתכנית.

2. שפות

תלמיד מחקר חייב להוכיח בזמן לימודיו ידיעת השפה העברית והשפה האנגלית כמפורט להלן:

2.1 ידיעת עברית תלמיד חסר תעודת בגרות ישראלית ימציא אישור על ידיעת השפה העברית ברמת פטור מהיחידה ללימודי עברית באוניברסיטה. במקרים יוצאים מן הכלל (כגון תלמיד הבא מחוץ לארץ לצורך לימודי המחקר ומתכונן לחזור לשם אחרי השלמתם) רשאית הוועדה היחידתית לפטור את התלמיד מלימודי העברית, בתנאי שישכנע שרמת ידיעותיו בשפה העברית מספיקה לעמידה בלימודים.

2.2 ידיעת אנגלית תלמיד חייב להוכיח במשך לימודיו ידיעת השפה האנגלית ברמה הדרושה לשליטה בחומר שבתחום התמחותו. הוועדה תמנה את המנחה או מורה אחר שיוצע ע"י המנחה לבדוק את ידיעת השפה האנגלית כנ"ל.

2.3 אישורים להגשת עבודה באנגלית. כדי לאפשר הזדקקות לחוות דעתם של שופטים מחו"ל להצעת המחקר ולעבודת המחקר, וכדי להקל על פרסומים מתוך עבודת המחקר בכתבי עת מדעיים מובילים, תהיה מדיניותה של הוועדה היחידתית לעודד ,בהמלצת המנחה, את כתיבת הצעת המחקר ועבודת המחקר בשפה האנגלית.

2.4 הצגת תמצית בשתי השפות לכל הצעת מחקר או עבודת מחקר הכתובה בעברית תצורף תמצית בשפה האנגלית, ולאלה הכתובות באנגלית תצורף תמצית בעברית.

3 הגשת הצעת המחקר ואישורה

3.1 הגשת הצעת מחקר מועמד שעמד בתנאים המפורטים בסעיפים 4 ו- 5 לעיל יורשה להגיש הצעת מחקר. הצעת המחקר תוגש לוועדה היחידתית לאחר שאושרה ע"י המנחה. ההצעה תפרט את מטרות המחקר ואת השיטות המוצעות להשגת התוצאות המבוקשות, תוך התייחסות לספרות בנושא. תוצאות חלקיות שכבר הושגו ע"י המועמד יוצגו בדרך כלל בנספח, במגמה להקל על ההערכה והשיפוט של תכנית העבודה.

3.2 תפוצה רכז תלמידי המחקר בכל תחום התמחות יפיץ את הצעת המחקר לידיעת חברי הסגל בתחום, ויעביר את רשימת התפוצה לוועדה היחידתית. כל מורה נקרא להעיר את הערותיו למועמד ולמנחה, ובמידת הצורך גם לרכז תלמידי המחקר בתחום ו/או ליו"ר הוועדה היחידתית.

3.3 שופטים הוועדה היחידתית תסתייע בחוות דעת של שופטים ברי סמכא בתחום המחקר, אשר לפחות אחד מהם אינו מסגל הפקולטה. תגובות אפשריות של התלמיד להערות השופטים, כולל הכנסת תיקונים נדרשים, לפי הצורך, ייעשו בתאום עם המנחה. הוועדה תאשר את ההצעה לאחר שהשתכנעה כי ההצעה ראויה למחקר ברמה הנדרשת לתואר שלישי, וכי ניתן להניח שהתכנית ברת ביצוע בזמן סביר.

3.4 אישור. עם אישור הצעת המחקר יעבור התלמיד למעמד של תלמיד מחקר שלב ב'.

4. חובות הסטודנט

4.1 קשר עם המנחה תלמיד מחקר ייפגש עם המנחה אחת לשלושה חודשים לפחות, ויגיש למנחה לפחות אחת לששה חודשים דו"ח על התקדמותו.

4.2 חובת נוכחות פעילה תלמיד מחקר יידרש, משך תקופה של שנתיים לפחות, להקדיש את עיקר זמנו לעבודת המחקר, ולהפגין נוכחות בפעילות המחקר וההוראה של הפקולטה. כל התמחות תפרסם את דרישותיה באשר למעורבות של תלמידי מחקר בפעילות ההתמחות (כולל השתתפות בסמינרי מחקר של סגל ההתמחות, וכד').

4.2.1 הפקולטה תפעל על מנת להבטיח, במידת האפשר, לתלמידים בנוכחות פעילה תנאים פיזיים הולמים,
ומלגות קיום ו/או משרות הוראה כחברי הסגל האקדמי הזוטר.

4.2.2 בתקופת הנוכחות הפעילה לא יעסוק התלמיד בעבודה מחוץ לפקולטה, אלא אם כן ניתנו לכך מראש הסכמה של המנחה ואישור בכתב של יו"ר הוועדה היחידתית. האישור יתייחס במפורש לסוג התעסוקה ולהיקפה (למשל, הוראה באוניברסיטה אחרת).

4.2.3 התלמיד, בתאום עם המנחה/יועץ, יודיע מראש ובכתב למזכירות הפקולטתית לתלמידי מחקר על כל סמסטר שבו יש בכוונתו להחיל את דרישת הנוכחות הפעילה.

4.2.4 הוועדה היחידתית לא תאשר הצעת מחקר אלא לאחר שהתלמיד השלים סמסטר אחד לפחות של נוכחות פעילה.

4.2.5 הוועדה היחידתית עשויה לאשר, במקרים חריגים ובהמלצת המנחה, קיצור של תקופת הנוכחות הפעילה לתלמיד שגילה קצב התקדמות חריג בעבודת המחקר. אולם בכל מקרה לא תאושר תקופה של פחות משנה.

4.3 דיווח התקדמות כל תלמיד ידווח בכתב אחת לשנה על התקדמותו בלימודים ובמחקר והדו"ח יועבר למשרד התכנית לאחר אישור המנחה. בתקופת הנוכחות הפעילה של התלמיד יהיה הדיווח אחת לסמסטר.

כל תחום התמחות ידון לפחות אחת לשנה בדוחות ההתקדמות של תלמידי המחקר שבהנחיית מורי ההתמחות. רכז תלמידי המחקר של ההתמחות יעביר אחת לשנה את הדוחות בצורה מרוכזת, בלוויית דף סיכום, לוועדה היחידתית.

כמו כן ידווח המנחה ללא עיכוב לרכז תלמידי המחקר בתחום ההתמחות וליו"ר הוועדה היחידתית על כל בעיה שהתעוררה בקשר להתקדמותו של תלמיד המונחה על ידיו.

4.4 הצגה בעל פה לפני הגשת העבודה לשיפוט, ולא יאוחר משנתיים מיום אישור הצעת המחקר, יציג התלמיד את עבודתו בהרצאה פתוחה בעל פה, אליה יוזמנו כל מורי הפקולטה ותלמידי המחקר.

כל מורה מוזמן להעיר את הערותיו למועמד ולמנחה, ובמידת הצורך גם לרכז תלמידי המחקר בתחום ו/או ליו"ר הוועדה היחידתית.

4.5 מעקב הוועדה היחידתית תדון בהפסקת לימודים של תלמידים שאינם עומדים בדרישות התכנית, אם ברמת ההישגים, בקצב ההתקדמות, או בעניין הנוכחות הפעילה.

5. הגשת הדיסרטציה

5.1 הגשת העבודה התלמיד יגיש את העבודה למזכירות תלמידי מחקר של הפקולטה, בצרוף אישורו של המנחה. הגשת העבודה תהיה על פי אמות המידה המקובלות לעבודה מדעית. העבודה תכיל תאור מלא של המקורות ובכלל זה הסתמכות על מחקרים קודמים בתחום, הדרך שהביאה למסקנות ותמצית העבודה.

5.2 פרסום תלמיד יורשה לפרסם חלק או חלקים ממחקרו במהלך ביצוע העבודה, אם קיבל לכך את אישור המנחה ואישור זה הובא לידיעת יו"ר הוועדה.

5.3 שופטים המנחה יגיש לוועדה רשימת שמות של מספר מומחים בתחום המחקר.

הוועדה תפנה אל לפחות שני מומחים לפי בחירתה, לאו דווקא מתוך הרשימה הנ"ל, שישמשו יחד עם המנחה, כשופטי העבודה. לפחות אחד מן השופטים יהיה ממוסד אחר להשכלה גבוהה.

5.4 הליכי האישור הנוהגים באוניברסיטה:

5.4.1 כל שופט יגיש חוות דעת מנומקת וימליץ על אחת מהאפשרויות שלהלן:

1. אישור העבודה כראויה להענקת התואר, תוך ציון אם העבודה ראויה להצטיינות.

2. אישור העבודה בכפוף לתיקונים קלים.

3. דרישה לתיקונים ושינויים משמעותיים, המחייבת הגשת העבודה לשיפוט מחדש.

4. פסילת העבודה.

5.4.2 המנחה יגיש את חוות דעתו תוך חודשיים. השופטים האחרים יתבקשו להגיש את חוות דעתם תוך שלושה חודשים.

5.4.3 לאחר קבלת חוות הדעת, וביצוע שינויים לפי הצורך ע"י התלמיד ובאישור המנחה, תדון הוועדה היחידתית באישור העבודה, ובהמלצתה באשר להענקה אפשרית של התואר דוקטור.

המלצה בדבר הענקת ציון "מעולה" לעבודת הדוקטור אפשרית במקרים של הצטיינות בלתי רגילה, וזאת רק בעקבות חוות דעת תואמות של כל השופטים.

5.4.4 ההחלטה הסופית בדבר אישור עבודת המחקר והענקת התואר דוקטור נעשית על ידי הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

הדפס הדפס שלח לחבר שלח לחבר
בניית אתרים